16.01.2019

Użytkownicy wieczyści staną się wreszcie właścicielami nieruchomości

Od 1 stycznia 2019 r. rozpoczęła się likwidacja użytkowania wieczystego – specyficznej dla polskiego prawa, nieco ułomnej formy własności.  Użytkownik wieczysty, który otrzymywał prawo użytkowania nieruchomości przez 99 lat. Po upływie tego okresu mógł wystąpić o jego przedłużenie na kolejne lata (nie mniej niż 40). Właściciel gruntu mógł jednak nie wyrazić na to zgody.

Aktualnie użytkownik wieczysty może wystąpić do odpowiedniego organu administracji publicznej z wnioskiem o przekształcenie prawa we własność.