GIOŚ pojazd jako odpad

Oferta sprzedaży uszkodzonego pojazdu z USA często może okazać się wyjątkowo atrakcyjna cenowo, nawet pomimo kosztów transportu. Zazwyczaj istnieje jednak pewien haczyk – uszkodzone pojazdy kupowane (często nawet o połowę taniej) za oceanem posiadają tytuły typu Salvage Certificate of a Vehicle, Nonrepairable Vehicle Title i im podobne. Z uwagi na istnienie tego typu dokumentów, po zakupie pojazdu często całkowicie sprawnego, wymagającego przykładowo jedynie wymiany zderzaka, nabywca pojazdu może niespodziewanie zostać wezwany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) do utylizacji pojazdu. W takiej sytuacji należy dołożyć wszelkich starań, aby sprawa została rozpatrzona przez organ ponownie, istnienie dokumentów typu Salvage lub Nonrepairable nie oznacza bowiem, że pojazd można automatycznie uznać za odpad. Problemy mogą się pojawić również na etapie próby rejestracji samochodu po raz pierwszy w Polsce, kiedy to właściwy Wydział Komunikacji / Starostwo Powiatowe skieruje sprawę do GIOŚ wstrzymując rejestrację pojazdu.

#GIOŚ samochód odpad, GIOŚ auto odpad, GIOŚ kara samochód, GIOŚ USA, GIOŚ salvage, GIOŚ nonreperaible, GIOŚ Vehicle Title, GIOŚ uszkodzone auto.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną.

Bartosz Nadra
Adwokat | Partner Zarządzający

# O co chodzi?

Definicję odpadu reguluje w Polsce art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (dalej: UO). W przypadku pojazdu należy wyróżnić trzy główne aspekty wymagające zbadania pod kątem możliwości kwalifikacji pojazdu jako odpad:

  • status prawny pojazdu;
  • stan techniczny pojazdu;
  • wola poprzedniego posiadacza (w kwestii pozbycia się pojazdu).

Częstą praktyką polskich organów ochrony środowiska jest rezygnacja z rozpatrzenia powyższych przesłanek i dokonywanie oceny tego, czy pojazd jest odpadem wyłącznie na podstawie istnienia tytułu Salvage, Nonrepairable itp. Tymczasem w wielu sprawach, jeżeli GIOŚ zastosuje kryteria oceny pojazdu w sposób prawidłowy oraz rozpatrzy ustawowe przesłanki uznania Pojazdu za odpad – okazuje się, że dany pojazd nie może zostać obiektywnie uznany za odpad, a tym samym nie należy poddawać go utylizacji w celu ochrony środowiska.

Czasem nawet po naprawie samochodu, pozytywnym przejściu pierwszego badania technicznego w kraju a nawet jego rejestracji, niespodziewanie GIOŚ pojazd (mający wcześniej w USA tytuł Salvage lub Nonrepairable) może uznać za odpad i nakazać oddanie go do stacji demontażu w ciągu 30 dni. Skutki są rzecz jasna nieodwracalne.

Faktem jest, że polskie organy niejako wypierają mechanizmy właściwe dla amerykańskiego rynku motoryzacyjnego, często mogąc przez to nawet przeoczyć kluczowe kwestie takie jak istnienie tytułu „Reconstructed” dla danego pojazdu. GIOŚ najczęściej nie bierze pod uwagę faktu, że dokument typu Salvage lub Nonrepairable w obliczu pełnej sprawności pojazdu powinien być rozpatrywany głównie jako dokument stanowiący dowód własności pojazdu, który zgodnie z dyspozycją art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest wymagany do dokonania rejestracji maszyny w Polsce.  Dokument typu Salvage, Nonrepairable itd. Nie może być natomiast wyłączną i kluczową przesłanką uznania pojazdu za odpad.

# Czy coś można zrobić?

Postanowienie GIOŚ nakazujące utylizację zakupionego za granicą, uszkodzonego pojazdu z uwagi na uznanie go za odpad nie jest równoznaczne z automatyczną koniecznością dokonania tejże utylizacji. Stronie postępowania przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (swoista forma odwołania od Postanowienia GIOŚ), w związku z dwuinstancyjnością postępowania prowadzonego przed GIOŚ. Jednocześnie strona może skierować do organu wniosek o wstrzymanie wykonalności postanowienia o obowiązku utylizacji – w razie jego uwzględnienia pojazd nie zostanie zutylizowany podczas ponownego rozpatrywania przez Organ istotnych kwestii w sprawie.

Ponadto, nawet w razie utrzymania w mocy Postanowienia przez GIOŚ w ramach Postanowienia kończącego przebieg postępowania administracyjnego, również od tego końcowego Postanowienia przysługuje tzw. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Również na czas takie postępowania sądowo-administracyjnego na odpowiednio umotywowany wniosek sam GIOŚ (a w ostateczności także Sąd) może wstrzymać wykonanie orzeczenia do czasu rozpoznania sprawy.

# W czym możemy pomóc?

Kancelaria Jaśkowiak Nadra Adwokaci posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu importerów pojazdów z UE i spoza UE, zarówno w zakresie akcyzy, podstawy opodatkowania jak również kwestii środowiskowych. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania przed GIOŚ. Dokonujemy wszechstronnej oceny stanu faktycznego związanego z konkretnym pojazdem oraz analizy argumentacji GIOŚ w kontekście uwzględnienia realiów prawnych oraz gospodarczych panujących w Stanach Zjednoczonych. Doradzamy tak aby już na etapie wszczęcia postępowania przed GIOŚ zebrać i zaprezentować stosowny materiał dowodowy celem wykazania najważniejszych w tego typu sprawach okoliczności wynikających z orzeczeń sądów administracyjnych w podobnych sprawach.

 Po przesłaniu na adres kancelarii Postanowienia GIOŚ zapadłego w Państwa sprawie (zarówno wszczynającego postępowanie jak i ew. kończącego), doradzimy jakie kroki są możliwe do podjęcia przedstawiając swoją rekomendację.

# Przeczytaj wiecej

20.07.2020

Uszkodzone auto z USA – GIOŚ uznaje za odpad (o znaczeniu Salvage Certificate / Nonrepairable Veh...

29.04.2021

Jak GIOŚ postępuje ze sprawnymi pojazdami. Przypadek Harleya.