Zmiany przepisów

12.08.2018

Faktorom będzie łatwiej weryfikować wypłacalność dłużników (E-sprawozdania + Krajowy Rejestr Zadłużonych)

Faktorom łatwiej będzie weryfikować wypłacalność odbiorcy/faktoranta, a przynajmniej na poziomie podstawowym. Najpierw Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiło przedsiębiorcą prezent w ramach reformy KRS udostępniając na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ zakładkę „Przeglądarka dokumentów finansowych”. Ta strona pozwala na dostęp do publikowanych w KRS sprawozdań finansowych spółek. Firmy faktoringowe uzyskały proste, darmowe i wydaje narzędzie do egzekwowania od faktorantów, a nawet odbiorców – dostępu do sprawozdań finansowych oraz wiedzy czy są one składane na bieżąco. Mała rzecz a cieszy, zwłaszcza że daje dostęp za darmo i w każdej chwili (pomijając uciążliwość mechanizmu ‘captcha’).

To nie koniec pozytywnych niespodzianek dla firm faktoringowych. Rząd przyjął w dniu 29 maja 2018 r. projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Prace legislacyjne nad projektem nadal trwają. W KRZ będą ujawniane informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Oznacza to, że w  KRZ będą mogły być umieszczone dane m.in. następujących podmiotów:

  • wobec których prowadzone jest/było postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe albo orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • będących wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczenia), jeśli ogłoszono jej upadłość albo oddalono wniosek z powodu braku majątku;
  • wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, ze względu na bezskuteczność egzekucji;
  • niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli egzekucja jest bezskuteczna, a dana osoba zalega ze spłatą dłużej niż 3 miesiące.

Dane będą usuwane z KRZ po 7 albo 10 latach, w zależności od rodzaju danych. Dane zawarte w Rejestrze będą jawne i ogólnodostępne,  oznacza to, że każda osoba  za pomocą Internetu będzie miała dostęp do zawartych w nim informacji.

W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać, że jednym z jej celów jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ustawa nie została jeszcze uchwalona. Jej planowany termin wejścia w życie to 1.02.2019 r.

Reasumując – prawdopodobnie od dnia 1.02.2019 r. firmy faktoringowe będą posiadały darmowe środki weryfikacji nie tylko faktorantów i odbiorców (zwłaszcza tych będących spółkami) ale nawet poręczycieli czy też członków organów i wspólników spółek. A wszystko to za darmo, on-line i bez konieczności posiadania pełnomocnictwa. Umożliwi to weryfikację zdolności płatniczych w zakresie absolutnie podstawowym, jednakże w sposób szybki, sprawny i darmowy. Zmiany niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwość dynamicznego reagowania na sytuację dłużników, a przede wszystkim egzekwowania postanowień umownych.

Dodatkowo, w tom roku zaczęły być publikowane na stronie Ministerstwa Finansów dane z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Jestem pewien, że branża oceni ww. zmiany pozytywnie.